البرز

۱- آقای رهاوی (مهر شهر )             همراه : ۰۹۱۳۲۵۲۲۶۷۴

۲- آقای بهرامی  (فردیس)              همراه : ۰۹۱۲۷۶۷۰۹۰۵