البرز

۱- آقای رهاوی (مهر شهر )             همراه : ۰۹۱۳۲۵۲۲۶۷۴

۲- آقای بهرامی  (فردیس)               همراه : ۰۹۱۲۷۶۷۰۹۰۵

۳- خانم پور رنجبر ( نظر آباد )            همراه : ۰۹۱۹۲۶۵۸۲۶۶